Privacy- en cookieverklaring – Apotheek Montfoort-Linschoten – Montfoort

Apotheek Montfoort-Linschoten

Apotheek Montfoort-Linschoten

Apotheek Montfoort in Montfoort biedt u de beste service voor al uw zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen op recept. Door persoonlijke aandacht en een goede samenwerking met huisartsen in de buurt, bieden wij u zorg op maat bij uw medicijngebruik.

Inschrijven
Header afbeelding

Privacy- en cookieverklaring

Privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 1 januari 2020.

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in een apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving. Vanuit de WGBO is De Apotheek ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

De Apotheek legt gegevens over uw medicijngebruik vast en is de verwerkingsverantwoordelijke.

Door het vastleggen van uw medicijngebruik kan De Apotheek controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast legt De Apotheek gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. De Apotheek bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 15 jaar in de apotheek. U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop De Apotheek met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. De Apotheek neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Komt u er niet uit met De Apotheek? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens legt De Apotheek vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens Doel
Naam, adres, postcode, woonplaats Contact met u leggen en onderhouden
Burgerservicenummer Verplichte identificatie
Geboortedatum (en datum van overlijden) Identificatie
Geslacht Identificatie
Telefoonnummer, e-mailadres Contact met u leggen en onderhouden oa. doorgeven receptstatus, medicatiebegeleiding en verzending van facturen
Naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners Contact leggen en onderhouden

 

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens Doel
Verzekeringsgegevens Controle of u bent verzekerd
Machtigingsgegevens Automatisch afschrijven bij u
Declaratiegegevens Declareren bij uw zorgverzekeraar of bij u
Datum inschrijving (en vertrek) Contact onderhouden en dossiervorming
Bankrekeninggegevens Betaling en/ automatisch afschrijven bij u

 

Medische en farmacotherapeutische gegevens

Gegevens Doel
Therapie-/behandel-/medicijngegevens Zorg verlenen:
- Beoordeling van uw gezondheid
- Adviseren over medicijngebruik
- Dossiervorming
Indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn) Zorg verlenen:
- Beoordeling van uw gezondheid
- Adviseren over medicijngebruik
- Dossiervorming
Contra-indicaties, allergieën en intoleranties
(als deze bekend zijn) Zorg verlenen:
- Beoordeling van uw gezondheid
- Adviseren over medicijngebruik
- Dossiervorming
Laboratoriumuitslagen (als bekend zijn. Mochten deze niet bekend zijn én van belang zijn voor goed en veilig gebruik van uw medicijnen en farmacotherapie dan vragen wij deze op)
Zorg verlenen:
- Beoordeling van uw gezondheid
- Adviseren over medicijngebruik
- Dossiervorming

Overdragen gegevens

In de apotheek gaan de medewerkers van De Apotheek zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Dit geldt ook voor de waarnemend apotheker. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Stagiaires hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden.

Wanneer en aan wie kan De Apotheek uw gegevens nog meer geven?

  • Aan een bereidings-apotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt onder andere medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking, aan een bedrijf  dat uw hulpmiddelen levert en/ of aan een bedrijf die de kosten afhandelt met de zorgverzekeraar.
  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.
  • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft uw De Apotheek aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
  • Uw De Apotheek screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven.
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken.

In spoedeisende situaties kan De Apotheek uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met De Apotheek te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. De Apotheek wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens.

E- mail en (mobiele) telefoonnummers

De apotheek bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens zijn van belang om u snel te kunnen bereiken wanneer er sprake is van een calamiteit en voor het versturen van geneesmiddel gerelateerde informatie. Uw toestemming is te allen tijde weer in te trekken door ons hierover schriftelijk te informeren. Mocht er een wijziging zijn in uw e-mail adres of mobiele telefoonnummer dan verzoeken wij u dit direct aan ons door te geven.

Medische gegevens delen? 

Op www.volgjezorg.nl/toestemming kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling.
U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

Voorlichting en verstrekking van medicijnen

De apotheker of apothekersassistent van De Apotheek informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Tip voor uw privacy

Let erop dat u zelf etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren zij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert De Apotheek deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie vernietigt De Apotheek in de apotheek apart.

Online services 

Persoonsgegevens die u via de website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding.

Cookies 

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.